Tygelsjö Norra Samfällighetsförening

Lite historik om Tygelsjö och vår förening

Området byggdes 1975 i Svenska Riksbyggens regi. Som entreprenör stod BPA. 

Föreningen bildades formellt den 31 oktober 1975.
Malmö kommun "Upplät härmed, från och med den I januari 1976 till tomträttsinnehavarna med tomträtt den av kommunen tillhöriga fastigheten. Upplåtelsens ändamål är kommunikations-, lednings-, parkerings- och likartat ändamål På fastigheten får uppföras byggnad, inrymmande garage”.
Inflyttning i fastigheterna skedde först under år 1976. Föreningens verksamhet tog därmed också fart.

Det preliminära försäljningspriset på radhusen, låg på 145 400 kr, men räknades sedermera upp till 160 650 kr. Eftersom BPA byggt huset under vintern, så ville man ha 15 150 kr i tilläggskostnad.
Kvartalsavgiften, på den tiden, till föreningen var 110:- för medlemmar utan gemensamhetsgarage och 137:50 för medlemmar med gemensamhetsgarage!

 

I Riksbyggens broschyr från 1974 fanns följande beskrivning om TYGELSJÖ,

Befolkning: Antalet invånare i Tygelsjö tätort är cirka 800. Invånarantalet kommer att öka till cirka 1800.

Bebyggelse: Tygelsjö gamla kyrkby har en kulturhistoriskt värdefull miljö med äldre vägnät, "gatehus" och "byavanning". Bostadsbebyggelsen består huvudsakligen av äldre skånelängor och traditionella villor. Härtill kommer bebyggelse för företag av olika karaktär, särskilt kring den nerlagda järnvägsstationen.

Skolor: I Tygelsjö finns en äldre lågstadieskola med gymnastiksal och matsal. En paviljongskola med 6 klassrum har tagits i bruk för mellanstadiet och för komplettering av lågstadiet. Eleverna på högstadium och gymnasium hänvisas till skolor i centrala Malmö.

Barntillsyn: Lekskola med 20 platser finns liksom vissa platser i familjedaghem. Hösten 1975 tillkommer 15 daghemsplatser.

Allmän service: Livsmedelsbutik, post, bank, 2 bensinstationer, bilverkstad, m.m. finns.

Bibliotek: Tygelsjö bibliotek (ca 120 m², 6000 böcker).

Fritidsverksamhet: Lokaler i anslutning till lekskolan fungerar som fritidsgård.

Sport och friluftsverksamhet: Lekplatser och bollplaner anordnas i vissa bostadsområden.

Kommunikationer: Avståndet Tygelsjö-Dalaplan är cirka 8 km. Motorvägsavfart finns vid Västra Klagstorp.

Bussförbindelse finns mellan Malmö/Södervärn (SJ-linjen Malmö-VellingeSkanör/Falsterbo).  Vissa turer framföres till Malmö C. Restiden till Södervärn är cirka 13 minuter. Busslinjen har hållplatsen vid Pildammsvägen i Tygelsjö.